Week3วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ / อุปกรณ์
จันทร์
วัสดุธรรมชาติ  สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
- สร้างสรรค์
- จินตนาการกิจกรรม: ต่อเติมภาพจากใบ้ไม้แห้ง
ขั้นเตรียม
:
Brain Gym โดยใช้ท่า แตะสลับร่างกาย  10 ครั้ง โดยให้นักเรียนนับต่อจากคุณครู และใช้สุนัขจิ้งจอก กับพี่งูใหญ่ 1-10  ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
- ครูแนะนำอุปกรณ์โดยใช้คำถาม “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง /เห็นสีอะไรบ้าง /เหมือนหรือแตกต่างจากสิ่งอื่นอย่างไร / คล้ายกับอะไร/ใช้ทำอะไรได้บ้าง”
- ครูแนะนำวิธีการต่อเติมภาพวาดจากใบไม้แห้งโดยใช้ตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- ครูแจกอุปกรณ์โดยคุณครูจะเชิญคนที่น่ารักมาหยิบกระดาษคนละ
A 4 คนละ 1 แผ่น และสีเมจิกคนละ1 ชิ้น ใบไม้คนละ 1 ใบ นักเรียนรับ - ส่ง ด้วยการไหว้อย่างนอบน้อม
- นักเรียนสร้างสรรค์ชิ้นงานลงในกระดาษ แล้วนำเสนอร่วมกัน
-คุณครูตั้งคำถาม  นักเรียนได้ต่อเติมใบไม้เป็นรูปอะไร/ เพราะเหตุใดจึง/มีความรู้สึกอย่างไรบ้าง
-ให้พี่มอติเตอร์บริการเก็บของให้เพื่อน และรับไหว้เพื่อนอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ
 Empower ไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- ใบไม้แห้ง
- กระดาษ
A4
- สีเมจิกอังคาร
บูรณาการวิชาต่างๆ  เช่น  ไทย  คณิต  E

- จินตนาการ
- เชื่อมโยงความเข้าใจสู่รายวิชาภาษาอังกฤษเรื่องตัวอังษรภาษาอังกฤษ
-เรื่องสี และคำศัพท์


กิจกรรม: แปลงร่างตัวอักษรภาษาอังกฤษ
ขั้นเตรียม
:
Brain Gym โดยใช้ท่า  ขนมจีบกับถาดตัวแอล  1-10 ครั้ง  และใช้สุนัขจิ้งจอก กับพี่งูใหญ่ 1-10  ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
- ครูแนะนำอุปกรณ์โดยใช้คำถาม “นักเรียนเห็นสีอะไรบ้าง /ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร /  คล้ายกับอะไร/เหมือนหรือแตกต่างกับสิ่งอื่นอย่างไร/ใช้ทำอะไรได้บ้าง”
- ครูสร้างข้อตกลงกับนักเรียนคุณครูจะแจกอุปกรณ์กระดาษที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษให้คนละ
1
ใบ แจกสีเมจิกคนละ 1 แท่ง
- ครูเชิญนักเรียนที่น่ารักมาเลือกกระดาษที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตัวเองรู้จัก
1 ตัวอักษร และหยิบสีเมจิกที่ตนเองชอบอีก 1
แท่ง
- นักเรียนลงมือแปลงร่างตัวอักษรภาษาอังกฤษต่างจินตนาการของตนเอง เสร็จแล้วนำเสนอร่วมกันทีละคน
-คุณครูใช้คำถาม ต่อเติมพี่ตัวอักษรเป็นรูปอะไรบ้าง /เพราะอะไร/มีความรู้สึกอย่างไรบ้าง
ขั้นสรุป
:
Empower ไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน

- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- สีเมจิกสีต่างๆ
- กระดาษที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษอยู่แผ่นละ
1 ตัว A-Z ไม่ซ้ำกันพุธ
ศิลปะ  ดนตรี
- ผ่อนคลาย
- เชื่องโยงเรื่องราว
กิจกรรม: ดนตรี
ขั้นเตรียม
:
Brain Gym โดยใช้ท่า  ขนมจีบกับถาดตัวแอล  1-10 ครั้ง  และใช้ซาลาเปาและพี่กระดาษเด็กนับพร้อมกัน 1-10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “สุขทุกที” และเพลง
ใบไม้ตันเดียวกันพร้อมท่าทางประกอบ
- ครูใช้คำถามกระตุ้น “รู้สึกอย่างไรเมื่อร้องเพลงนี้ / เพลงนี้บอกอะไรเราบ้าง / ได้เรียนรู้อะไรจากบทเพลง/ เพราะเหตุใด”
- นักเรียนนำเสนอความคิดเห็นร่วมกันทีละคน
- ครูและนักเรียนขอบคุณบทเพลงด้วยการปรบมือแบบไร้เสียง
ขั้นจบ
:
Empower ไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- เพลง สุขทุกที
- เพลง ใบไม้ต้นเดียวกันพฤหัสบดี
โยคะ
- กำกับสติ
- รับรู้ลมหายใจ
- เห็นคุณค่า
ของตนเอง
กิจกรรม: โยคะ/กายบริหาร
ขั้นเตรียม
:
Brain Gym โดยใช้ท่า พี่กระต่ายกับพี่ก่อหญ้าสลับที่กัน 10 ครั้ง และพี่ซาลาเปากับพี่กระดาษห่อสลับที่กัน 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
ครูนำท่าโยคะ/กายบริหารทีละขั้น พร้อมให้นักเรียนกำหนดลมหายใจเข้าออกขณะที่ทำในแต่ละท่าดังนี้

 ขั้นจบ :
 Empower ไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- เครื่องเล่นเพลง
ศุกร์
วรรณกรรม  นิทาน  เรื่องเล่า  ประสบการณ์
- จินตนาการ
- สร้างสรรค์
กิจกรรม: นิทาน เรื่อง   กูจี กูจี
ขั้นเตรียม
:
Brain Gym โดยให้เด็กแตะพี่ร่างกายของตัวเอง 1-10 โดยนับต่อจากครู  ขนมจีบกับถาดตัวแอล  1-10 ครั้ง  และใช้ซาลาเปาและพี่กระดาษเด็กนับพร้อมกัน 1-10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
- ครูแนะนำอุปกรณ์โดยใช้คำถาม “นักเรียนเห็นอะไร  /คล้ายอะไร/ เคยเห็นที่ไหน /สามารถเป็นอะไรได้บ้าง”
- ครูเริ่มเล่านิทาน
-คุณครูระหว่างการเล่านิทานคุณครูได้ใช้คำถามกระตุ้น  ตัวละครมีใครบ้าง  มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง รู้สึกอย่างไร
- ครูและนักเรียนขอบคุณเรื่องราวพร้อมกันด้วยการปรบมือ
ขั้นสรุป
:
Empower ไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน        
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- หมวก


กิจกรรม: โยคะ
ขั้นเตรียม
: รับรู้ลมหายใจเข้าออกอย่างมีสติ
 


ขั้นกิจกรรม :                         
- ครูใช้เรื่องเล่าเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรม ในทุกๆเช้าพี่พระอาทิตย์จะส่องแสงสว่างมาให้ทุกสรรพสิ่งรวมถึงตัวของเราเอง เราจะขอบคุณพระอาทิตย์พร้อมกัน (ท่าไหว้พระอาทิตย์) แล้วเชื่อมโยงเรื่องราวต่อไปให้เข้ากับท่าโยคะท่าอื่นๆ โดยแต่ละท่าครูให้นักเรียนกำหนดลมหายใจเข้า-ออก (ท่าต้นไม้/เก้าอี้
2 ขา/เก้าอี้ 1 ขา/เครื่องบิน/เต่า/หงส์/จระเข้/งูใหญ่/ธนู/ปลาดาว)
- นักเรียนนอนในท่าปลาดาว แล้วพักผ่อนร่างกาย
5 นาที
- ครูพานักเรียนกระตุ้นส่วนต่างๆของร่างกาย ด้วยการเคาะ และนวดเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ต่อไป

 ขั้นจบ
:ไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น