Week1วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ / อุปกรณ์
จันทร์
วัสดุธรรมชาติ  สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
- เห็นคุณค่า
และเห็นความเชื่อมโยงระหว่างตัวเองกับทุกสรรพสิ่ง
- มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ฟัง


กิจกรรม: จัดสวน
ขั้นเตรียม
:
Brain Gym โดยใช้ท่า พี่ค้อนกับพี่ตะปูสลับที่กัน 10 ครั้ง และใช้นิ้วมือสลับนับจำนวน 1-10
ขั้นกิจกรรม :
*หมายเหตุ ครูได้พานักเรียนเดินสำรวจบริเวณอาคารมัธยมไปจนถึงทุ่งนาของโรงเรียนก่อนกลับมาทำกิจกรรมพัฒนาร่างกาย และสุนทรียะ โดยครูจะให้นักเรียนเลือกเก็บวัสดุธรรมชาติที่ตนเองประทับใจมากที่สุด รวมใส่ไว้ในตะกร้าที่ครูเตรียมไว้ ครูทำหน้าที่ถือตะกร้ามาไว้ให้นักเรียนทำกิจกรรมต่อในช่วงจิตศึกษา
- ครูเตรียมกระดาษแผ่นใหญ่ติดไว้กลางวงกลมเพื่อให้นักเรียนนำวัสดุธรรมชาติมาจัดวางร่วมกัน และจัดวางวัสดุธรรมชาติที่นักเรียนเลือกเก็บมาไว้ข้างหน้าครูผู้นำกิจกรรม
- ครูใช้คำถามเพื่อแนะนำอุปกรณ์ “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง และมีสีอย่างไร”
- ครูอธิบายกิจกรรม และสร้างข้อตกลงร่วมกัน (นักเรียนจะเลือกวัสดุธรรมคนละ
1 ชิ้น เพื่อนำไปจัดวางรวมกันภายในกระดาษที่ครูติดเอาไว้กลางวงกลม)
- ครูเลือกนักเรียนที่พร้อมทีละ 2 คน เพื่อจัดสวนร่วมกันกลางห้อง โดยครูรับไหว้นักเรียนที่ถูกเชิญทุกคน และนักเรียนจะไหว้ขอบคุณก่อนรับอุปกรณ์ข้างหน้าครู
- นักเรียนแลกเปลี่ยนเหตุผลร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองเลือกมาทีละคน
- ครูให้ตัวแทน
2 คนช่วยเก็บอุปกรณ์ใส่ตะกร้ามาส่งที่ครูผู้ทำกิจกรรม 
ขั้นจบ
:
Empower ไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- วัสดุธรรมชาติ เช่น กิ่งไม้ ใบไม้ ดอกไม้ ฯลฯ
อังคาร
บูรณาการวิชาต่างๆ  เช่น  ไทย  คณิต  E

- เห็นคุณค่า
และเห็นความเชื่อมโยงระหว่างตนเองกับทุกสรรพสิ่งรอบตัว
- ออกแบบและวางแผนต่อเติมรูปเรขาคณิตผ่านการวาดได้อย่างสร้างสรรค์ตามจินตนาการ


กิจกรรม: รูปร่างที่เปลี่ยนไป
ขั้นเตรียม
:
Brain Gym โดยใช้ท่า พี่งูใหญ่กับพี่สุนัขจิ้งจอกสลับที่กัน 10 ครั้ง และพี่ขนมจีบกับถาดตัว L สลับที่กัน 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
- ครูและนักเรียนทบทวนเกี่ยวกับเรื่องเล่าในช่วง
Body scan เรื่อง “เด็กน้อยชังจินตนาการ” โดยใช้คำถาม “ในช่วง Body scan ใครได้ยินอะไรบ้าง / มีลักษณะเหมือนกับอะไร”
- ครูแนะนำอุปกรณ์โดยใช้คำถาม “นักเรียนเห็นรูปอะไรบ้าง /เห็นแล้วนึกถึงสิ่งใด /เพราะเหตุใด” พร้อมทั้งอธิบายการต่อเติมรูปเรขาคณิตตามจินตนาการโดยใช้สีไม้
- ครูแจกกระดาษที่มีรูปเรขาคณิต 1 รูปที่แตกต่างกันให้กับนักเรียนคนละ 1 แผ่น และสีไม้ 1 แท่ง นักเรียนรับ-ส่งด้วยการไหว้อย่างนอบน้อม โดยครูทำเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูก่อนส่งอุปกรณ์ไปทั้งสองด้านพร้อมๆกัน
- นักเรียนลงมือต่อเติมรูปเรขาคณิตตามจินตนาการโดยใช้สีไม้
- นักเรียนนำเสนอชิ้นงานของตนเองร่วมกันทีละคน
- ครูให้นักเรียนเก็บอุปกรณ์ใส่ในตะกร้าส่งต่อพร้อมกันทั้งสองด้าน
ขั้นจบ
:
Empower ไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- กระดาษที่มีรูปเรขาคณิต
1รูปเช่น รูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม
หกเหลี่ยม วงกลม และวงรี
- สีไม้พุธ
ศิลปะ  ดนตรี
กำกับสติผ่านการเคาะจังหวะโดยใช้บล็อก

กิจกรรม: เคาะจังหวะ
ขั้นเตรียม
:
Brain Gym โดยใช้ท่า พี่กระต่ายกับพี่ก่อหญ้าสลับที่กัน 10 ครั้ง และพี่ขนมจีบกับถาดตัว L สลับที่กัน 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
- ครูเตรียมไม้บล็อกให้เท่ากับจำนวนครูและนักเรียน แล้วแนะนำอุปกรณ์โดยใช้คำถาม “นักเรียนเห็นอะไร / เหมือนหรือต่างกับสิ่งอื่นอย่างไร”
- ครูอธิบายการเคาะจังหวะไม้บล็อก (
1 2 3 /ให้ ไม่ ให้) โดยทำเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดู และสร้างข้อตกลงในการทำกิจกรรมร่วมกัน
- ครูแจกบล็อกไม้ให้กับนักเรียนคนละ 1 ชิ้น นักเรียนรับ – ส่งด้วยการไหว้อย่างนอบน้อม โดยครูทำเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูก่อนส่งอุปกรณ์ไปทั้งสองด้านพร้อมๆกัน
- ครูพานักเรียนเคาะจังหวะ
1 2 3 แบบมีเสียงนับ 1 รอบ และ 2 ต่อเนื่องกัน ไม่มีเสียงนับ 1 รอบ และ 2 ต่อเนื่องกัน
- ครูพานักเรียนเคาะจังหวะ ให้ ไม่ ให้ แบบมีเสียง
1 รอบ และ 2 ต่อเนื่องกัน ไม่มีเสียง 1 รอบ และ 2 ต่อเนื่องกัน
ขั้นจบ :
Empower ไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- บล็อกไม้พฤหัสบดี
โยคะ
- กำกับสติผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย
- สมาธิ
- ผ่อนคลาย

กิจกรรม: โยคะ
ขั้นเตรียม
:
Brain Gym โดยใช้ท่า พี่กระต่ายกับพี่ก่อหญ้าสลับที่กัน 10 ครั้ง และพี่ซาลาเปากับพี่กระดาษห่อสลับที่กัน 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
- ครูใช้เรื่องเล่าเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรม ในทุกๆเช้าพี่พระอาทิตย์จะส่องแสงสว่างมาให้ทุกสรรพสิ่งรวมถึงตัวของเราเอง เราจะขอบคุณพระอาทิตย์พร้อมกัน (ท่าไหว้พระอาทิตย์) แล้วเชื่อมโยงเรื่องราวต่อไปให้เข้ากับท่าโยคะท่าอื่นๆ โดยแต่ละท่าครูให้นักเรียนกำหนดลมหายใจเข้า-ออก (ท่าต้นไม้/เก้าอี้
2 ขา/เก้าอี้ 1 ขา/เครื่องบิน/เต่า/หงส์/จระเข้/งูใหญ่/ธนู/ปลาดาว)
- นักเรียนนอนในท่าปลาดาว แล้วพักผ่อนร่างกาย
5 นาที
- ครูพานักเรียนกระตุ้นส่วนต่างๆของร่างกาย ด้วยการเคาะ และนวดเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ต่อไป
ขั้นจบ
:
Empower ไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- เครื่องเล่นเพลง
ศุกร์
วรรณกรรม  นิทาน  เรื่องเล่า  ประสบการณ์
- เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัวกลับมารู้ตัว
- ใคร่ครวญต่อสิ่งที่ทำ และเห็นความเชื่อมโยงกับผู้อื่น
- มีสมาธิจดจ่อกันสิ่งที่ฟัง
- มีจิตใหญ่

กิจกรรม: เรื่องเล่าจากครู
ขั้นเตรียม
:
Brain Gym โดยใช้นิ้วมือสลับนับจำนวน 1-10 แบบมีเสียง และไม่มีเสียง
ขั้นกิจกรรม :
- ครูเล่าเรื่องราวประสบการณ์ที่ประทับใจของตนเองในวัยเด็ก ได้ทำคลอดลูกหมู ถ่ายทอดความตื่นเต้นในวินาทีที่ลูกหมูคลอด แล้วช่วยทำอย่างไรบ้าง ให้นักเรียนฟัง
- ครูอธิบายการเล่าถ่ายทอดประสบการณ์ที่นักเรียนประทับใจมากที่สุดของตนเองให้เพื่อนๆฟัง และสร้างขอตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการเป็นผู้ฟังที่ดีในขณะที่เพื่อนพูด
- นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์ที่ตนเองประทับใจที่สุดให้ครู และเพื่อนๆฟังทีละคน
- ครูขอบคุณทุกเรื่องราวประทับใจของนักเรียนทุกๆคน
ขั้นสรุป
:
Empower ไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- เรื่องเล่าประสบการณ์ที่ประทับใจ

กิจกรรม: รูปร่างที่เปลี่ยนไป
ขั้นเตรียม
:
Brain Gym โดยใช้ท่า พี่งูใหญ่กับพี่สุนัขจิ้งจอกสลับที่กัน 10 ครั้ง และพี่ซาลาเปากับพี่กระดาษห่อ สลับที่กัน 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
- ครู
นำกระดาษหน้าเดียวขนาด 1/4 มาให้นักเรียนดูพร้อมกระตุ้นด้วยคำถาม : นักเรียนเห็นอะไร แล้วพี่กระดาษทำอะไรได้บ้าง นักเรียนยกมือแสดงความคิดเห็นเช่น พี่ฟีฟ่า :นำมาพัเป็นสิ่งต่างๆได้ค่ะ พี่ต้นกล้า : นำมาวาดรูปได้ครับ ครูใช้คำถามต่อ : แล้วพี่กระดาษทำอะไรไม่ได้บ้าง นักเรียนยกมือแสดงความคิดเห็น เช่น พี่อั๋น : ทำเป็นจรวจจริงๆไม่ได้ครับ พี่แป๋ม : นำมากินไม่ได้ค่ะ
- ครูส่งกระดาษไปทั้งสองข้างพร้อมๆกัน นักเรียนรับและส่งอุปกรณ์ด้วยการไหว้อย่างนอบน้อม
- ครูให้นักเรียนวาดภาพตามโจทย์ 4 ข้อดังนี้
โจทย์ที่ 1 ให้นักเรียนวาดรูปเรขาคณิตที่ตนเองชอบ 1 รูปลงในกระดาษ : นักเรียนชอบรูปเรขาคณิตอะไรบ้างคะ
พี่ต้นกล้า : รูปสามเหลี่ยมครับ
โจทย์ที่ 2
ให้นักเรียนวาดเส้นอะไรก็ได้จำนวน 4 เส้นลงไปในภาพ : นักเรียนรู้จักเส้นอะไรบ้างคะ
พี่การ์ตูน : เส้นยักครับ พี่ปิ้ง : เส้นตรงครับ
โจทย์ที่ 3 ให้นักเรียนวาดรูปทรงเรขาคณิต 1 รูปลงไปในภาพ : นักเรียนรู้จักรูปทรงอะไรบ้างคะ
พี่แม็ค : ทรงกลมครับ (ลูกฟุตบอล)
โจทย์ที่ 4 ให้นักเรียนต่อเติมให้รูปภาพสมบูรณ์
และมีความหมาย
- นักเรียนนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เช่นพี่ต้นกล้าทำเป็นรูปบ้าน พี่พีทำเป็นรูปพีระมิต

ขั้นจบ :
Empower ด้วยการจับมือส่งกำลังใจให้กันและกัน และไหว้ขอบคุณอย่างนอบน้อม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น